REKLAMAČNÍ ŘÁD 

k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží kupujícím v postavení spotřebitele. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

ČLÁNEK 1

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Má-li prodávané zboží při převzetí vadu, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, skladování, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu, popř. v důsledku působení vyšší moci.

Práva z odpovědnosti za vady zboží nelze uplatnit tehdy, je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny nebo jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout do 3 pracovních dnů od převzetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

  1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím,
  2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit den přijetí reklamace, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

ČLÁNEK 2

MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující má právo uplatnit reklamaci v místě podnikání prodávajícího na poštovní adrese: Tomáš Vrubel, Abati, s.r.o., OHRADA 1068, Vsetín, 755 01. Na adresní štítek zásilky s reklamovaným zbožím kupující uvede tel. číslo 775 550 022 a na elektronickou adresu info@caribee.cz zašle číslo zásilky nebo jiné sledovací údaje. 

Pokud je v potvrzení o povinnostech prodávajícího v případě vadného plnění uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího či v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje se reklamace u tohoto podnikatele.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo zakoupení zboží, cenu zboží a datum zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení jen, pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil od prodávajícího.

Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Kupující má právo v případě uznané reklamace pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací.

Pokud kupující nepředá zboží k reklamačnímu řízení v originálním obalu, není prodávající odpovědný za případné vady zboží vzniklé v důsledku nevhodnosti obalu, v kterém bylo zboží předáno k reklamaci, popř. v důsledku neexistence žádného obalu.

ČLÁNEK 3

LHŮTA PRO UPLYNUTÍ REKLAMACE

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Případné prodlení s uplatněním reklamace při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

V případě, že zboží má vady, které byly způsobené dopravou, při jeho předání dopravcem kupujícímu, je kupující povinen uplatnit reklamaci přímo u dopravce v rámci sepsání protokolu, a to nejpozději do druhého pracovního dne od obdržení vadného zboží.

Lhůtu k uplatnění reklamace nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

ČLÁNEK 4

JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající prohlašuje, že odpovídá kupujícímu, že zboží v době převzetí:

  • má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  • zboží je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

ČLÁNEK 5

PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 4, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Prodávající informuje zákazníka o vyřízení reklamace telefonicky či prostřednictvím SMS nebo emailem.

ČLÁNEK 6

SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

Poskytl-li prodávající nebo výrobce zboží nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného.

ČLÁNEK 7

ZBOŽÍ PRODANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

Zboží, které má vady (vadné nové zboží nebo zboží použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být zboží užíváno k určenému účelu, musí být prodáváno jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné zboží. Prodávající kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nového nebo použitého zboží, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se vada, z níž je prodávající zavázán, u zboží prodávaného za nižší cenu nebo u zboží použitého, má kupující místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

U použitého zboží je možné zkrátit lhůtu pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady na 12 měsíců.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

ČLÁNEK 8

ŘEŠENÍ SPORŮ

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1. 7. 2018

 

V Praze dne 1. 7. 2018

ABATI, s.r.o.